Domstolsverket

Om jag minns rätt fanns fröet till domstolsverket i något som kallades för domstolsnämnden. Hur det nu än må förhålla sig i den delen gav myndigheten i varje fall ut en publikation som kom ut med ett tiotal nummer om året. Jag stötte första gången på den under min tjänstgöring som notarie i Härnösands tingsrätt. Innehållet fick mig att på publikationen anteckna ”Farligt växande svamp”, vilket en notariekollega sedermera erinrade mig om. Det har också funnits en omfattande kritik mot existensen av domstolsverket och jag kan till att börja med hänvisa till detta utdrag ur länsrättens i Norrbottens län remissyttrande den 14 oktober 1992:

Del I ur yttrandet den 14 oktober 1992

Som tillägg till detta yttrande kan så erinras att en chefsdomare en gång lät undsläppa sig att han hade så gott förhållande till domstolsverket att han bara behövde ringa ett samtal för att få en författning ändrad.

Vad domstolsverket sedan kommit att ställa till med när det gällt att trycka till vissa domare behandlas så under rubriken ”Domare mot domare”.

En sak måste dock redan nu noteras och den gäller domstolsverkets instruktion. I denna anges att verket skall iaktta ”domstolarnas självständighet enligt regeringsformen”. Det är således inte domarnas självständighet som det skall värnas om. Vad rör frågan om domstolarnas förmenta självständighet hänvisar jag till det som redan nedtecknats under rubriken ”Grundlagsskyddet”.

Det är också att märka att det är den så kallade alliansregeringen som är ansvarig för nuvarande instruktion för domstolsverket. Hur väl denna sedan kan synkroniseras med innehållet i det klipp från den 2 juni 2005 som upptas under rubriken ”Domare mot domare” kan så framstå som något av en gåta.

Det är regeringen själv som ansvarar för hur instruktionen ser ut och förekommande olägenheter vid tillämpningen kan naturligtvis rättas till genom att instruktionen ges en annan formulering. Vid en sådan skulle naturligtvis grundlagsskyddet för domarna kunna markeras.