En del av det statliga förmynderskapet rörande samerna

Staten har historiskt ansett och anser än idag att den äger rätt att förfoga över det mesta som rör samerna. Utan lagstöd anser sig staten sålunda kunna avyttra samernas marker. Stödet för detta finns endast i en regeringens egen förordning eller något som kan ändras från den ena dagen till den andra. Enligt rennäringslagen kan samerna vidare ej upplåta rättigheter som ingår i renskötselrätten utan detta har förbehållits regeringen eller efter delegation länsstyrelse. Det kan då gälla småviltsjakten. Samernas marker belastas dessutom – allt annat att nu förglömma – av länsstyrelses upplåtelser av mark till fritidshus.

Som regel skall avgift utgå för upplåtelserna men naturligtvis kommer samerna ej heller in i bilden när det gäller att bestämma dessa avgifters storlek. Av det som kommer in tillskansar sig länsstyrelsen så omkring en tredjedel medan resten fördelas med hälften på berörd sameby och med hälften på samefonden. Om det skulle göras en jämförelse med annat förmynderskap kan förstås frågan ställas om en kommunal förmynderskapsgranskning skulle tillåta ett arvode om en tredjedel. Svårigheterna med att över huvud taget få ett grepp om länsstyrelsernas hantering vad rör avgifterna har beskrivits i tidskriften Samefolket 2012 nr 10.

För samefonden finns ej heller någon lagreglering utan även i detta avseende finns stödet enkom i en regeringens egen förordning enligt vilken det ankommer på regeringen att inte bara bestämma vilket belopp som får disponeras utan även till vilka ändamål medlen får användas och det ligger på något sätt också i en förmyndares rätt att göra.

Fondens medel bestod ursprungligen huvudsakligen av medel som avsatts i anslutning till vattenregleringar. Medlen förvaltas av kammarkollegiet. I oktober 2009 skrev jag till kollegiet och bad att få svar på några frågor rörande fonden. I januari 2010 skrev jag en påminnelse och anmärkte då att frågorna inte kunde vara särskilt svåra att besvara för kollegiet. Detta har dock ännu ej avhörts.