Startsida

Copyright © Anders Sunna 2010

Bästa läsare!

I min tidigare egenskap av domare helt huvudsakligen inom förvaltningsdomstol kom jag att ägna särskilt intresse åt rättssäkerhetsfrågorna och med det tangerade jag i viss mening även internationell rätt.

En iakttagelse som jag – och många med mig – kunnat göra är att människans väl och ve efter 1970-talet kommit att negligeras i allt större utsträckning av förvaltningsdomstolarna. Människan har kommit att återgå från medborgare till undersåte. Hon har uppfattats som besvärlig och förvaltningsdomstolarna har i stället värnat om det offentliga intresse som uttalats av olika förvaltningsmyndigheter.

De beskrivna tendenserna har blivit särskilt uttalade i känsliga frågor och kan numera inramas i en rabiat förvaltningskultur inom vilken utövarna håller ihop i vått och torrt. Detta kan då ske genom att det helt enkelt bortses från vad tillämpliga författningar med till dessa hörande adekvata uttalanden i förarbeten innehåller. Detta gäller inte minst i frågor som rör samernas rättsliga tillstånd. En teknik som också utnyttjats är att helt enkelt blunda för obekväma fakta. Ytterligare som är värt att notera är att förvaltningsdomstolarna stundom intar direkt partsställning mot den enskilda människan.

Effekten av dessa tekniker är att förvaltningsdomstolen träder in på arenan som en politisk instans. Detta strider inte bara mot författning utan visar en bristande respekt såväl för vad riksdagen beslutat om som för vad den som politisk instans skulle kunna besluta om. En annan sak är att det givetvis för vissa politiker kan kännas bekvämt att rubricerade domstolar utför sådant som politikerna själva inte skulle kunna tänkas få igenom i riksdagen.

De tekniker som kommit i svang visar inte på en styrka hos berörda förvaltningsdomstolar utan på dessas svaghet och bristande legitimitet som dömande instanser. I syfte att på sikt möjligen få till stånd en renässans för att ”rätten” skall ersätta ”den nakna maktutövningen” har denna hemsida tillkommit.

Gävle, den 28 september 2012

Ansvarig utgivare Lars Höijertz