Ett försök att komma undan

I en artikel i Dagens Nyheter den 16 september 2009 basunerades från en arbetsgrupp inom regeringen ut att den lanserat ett förslag om en ”historisk förändring” som skulle utgöra ett steg framåt i de samepolitiska frågorna och utom annat angavs att den föreslagit en viss konsultationsordning enligt vilken regeringen skulle konsultera sametinget ”vid beredning av lagar eller förordningar som särskilt berör samiska förhållanden och kan anses vara av vikt för den samiska kulturen eller samiska intressen i övrigt.” Den ”programförklaringen” var inget som gruppen själv ansåg sig böra följa. – Efter det att förslaget blivit publicerat i departementsstencilen 2009 nr 40 erhöll jag snart nog uppdrag av partiet Samerna att gå igenom förslaget.

I en ny artikel författad av ett antal jurister med erfarenhet av samefrågor och införd den 10 november 2009 i Dagens Nyheter pointerades så att ”[t]rots skarp kritik från olika FN-organ med ansvar för mänskliga rättigheter fortsätter den svenska statsmakten som om inget hänt.” Dessutom framfördes att ”[a]lla oberoende jurister som sysslat med samefrågor är eniga om behovet av att rätta till den diskriminerande lagstiftningen” och att det gått så långt ”att regeringens utsedde expert, som skulle bistå jordbruksdepartementet i rättsfrågor, hoppade av arbetet och vägrade vara delaktig i utredningen på grund av dess brister.” Den experten var inte vem som helst och får komma till tals efter nästa stycke.

Den 14 november 2009 kunde jag presentera min utredning:

Min kommentar 

Vi återgår nu till den expert som omnämnts i artikeln den 10 november 2009 och det gäller då professorn och förre justitierådet Bertil Bengtsson som kan sägas vara den främste kännaren i Sverige av samisk rätt och har erfarenhet av sådan utom annat genom att ha varit referent i det så kallade skattefjällsmålet med dom 1981 i högsta domstolen. Hans brev till departementet i anslutning till att han fann sig inte längre kunna medverka avspeglar tongångarna allmänt och inom arbetsgruppen och bör läsas med omsorg och eftertanke:

Bertil Bengtssons brev