En inledande frihandsteckning

Samerna har funnits i norra och mellersta delarna av Fennoskandia närmast så långt bakåt i tiden som vi kan föreställa oss. De utgör därför en ursprungsbefolkning inom det område som statsrättsligt sedermera kom att gestaltas som finskt, norskt, ryskt och svenskt. De har dock allt eftersom trängts tillbaka och för …

Älgjakten

Ej heller med avseende på älgjakten får samerna själva bestämma. Det gör i stället länsstyrelsen. Det har då sett ut än si än så och det har även gällt vad rör länsrättens avgöranden i de fall en sameby klagat med yrkande om större tilldelning. Det hasardartade kan åskådliggöras med avseende …

Ett försök att komma undan

I en artikel i Dagens Nyheter den 16 september 2009 basunerades från en arbetsgrupp inom regeringen ut att den lanserat ett förslag om en ”historisk förändring” som skulle utgöra ett steg framåt i de samepolitiska frågorna och utom annat angavs att den föreslagit en viss konsultationsordning enligt vilken regeringen skulle konsultera …

Ett annat försök att komma undan

Denna gång rörde det sig om en konvention mellan Norge och Sverige och i vilken del Sverige genom tidigare konventioner avhänt svenska samer stora delar vad rör deras civilrätt inom Norge. Frågan var om det fanns förutsättningar för en fortsättning på den inslagna vägen och i botten finns då den …

Undergrävandet av förutsättningarna för fortsatt renskötsel

Ingreppen mot samerna och deras renskötsel har under åren varit betydande och det må här bara erinras om främst utbyggnaden av vattenkraften, malmfälten och kommunikationerna och om skogsavverkningarna. Den moderna marginaliseringen av samerna kan så i stort hänföras till turistnäringen, gigantiska vindmöllor, den eländiga vargfrågan och inte minst perforeringen av …

Industriturismen och renskötseln

Ett nog så övertydligt exempel på hur den samiska renskötseln får foga sig efter andra intressen åskådliggörs genom den fråga som slutligt ändade i en regeringsrättens dom den 27 januari 2010 och som i dess årsbok upptagits som notisfallet RÅ 2010 not 6. I detta har länsrättens föregående dom den …

Samerna och det fiskala nitet

I anslutning till tidigare vattenkraftsutbyggnad utgick till samerna ersättningar som beräknades med 50 procent förhöjning och då av högsta domstolen 1965 motiverat med att samerna ”i vad avser renskötsel på de överdämda områdena tillförsäkrats rättigheter liknande dem som eljest tillkommer markägaren”. Så resonerade alltså högsta domstolen men det var inget …